پیام مدیرعامل پتروشیمی کیان به مناسبت قیام پانزدهم خرداد

موج خرداد هیچگاه از جوش و خروش نمی افتد وهیچ زمانی شعله های سرکش این حرکت انقلابی فرو نخواهد نشست
زیرا آرمانهای یک ملت بزرگ و شجاع در این روز ودر قالب یک اجتماع حقیقت طلبانه متجلی شد.

پیام تسلیت قیام 15 خردادقیام پانزده خرداد اسطوره قدرت ستمشاهی را در هم شکست و افسانه ها و افسون ها را باطل کرداولین و مهمترین فصل خونین مبارزه در عاشورای پانزده خرداد رقم خورد.

فهرست