هم افزایی ظرفیتهای رسانه ای و ارتباطات شرکت کیان و پترو فرهنگ


هم افزایی ظرفیتهای رسانه ای و ارتباطات در دیدار با نوبهار رئیس اداره ارتباطات و روابط عمومی پترو فرهنگ تاکید شد.
جوادی بالاجاده مشاور مدیرعامل و رئیس اداره ارتباطات و روابط عمومی شرکت پتروشیمی کیان در دیدار با سجاد نوبهار رئیس روابط عمومی و ارتباطات         “پترو فرهنگ” به اهمیت و ضرورت هم افزایی و همسویی فعالیت‌های حوزه روابط عمومی دو مجموعه پرداخت.
این نشست که در جهت تقویت ارتباطات دو سویه شرکت پتروشیمی کیان و پتروفرهنگ و به منظور تببین برنامه های همسو با سیاست‌های رسانه ای و ارتباطی با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی در رسانه ها تشکیل شد.
سجاد نوبهار رئیس روابط عمومی و ارتباطات پترو فرهنگ هم به هم افزایی توانمندی های رسانه ای و تشکیل نشست های خبری مشترک سهامداران پترو فرهنگ و پارسیان با مدیران کیان اشاره و تاکید داشتند.
تشکیل شورای روابط عمومی در مجموعه شرکت‌های تابع پترو فرهنگ به منظور همراهی و هم افزایی ظرفیتهای رسانه ای از دیگر مباحث این نشست بوده است.

فهرست