بازدید های انجام شده از مگا پتروشیمی کیان

بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر از روند مگاپروژه کیان

دکتر حسینی در بازدید از این پروژه : لزوم تامین مالی مهمترین پروژه پتروشیمی کشور

بازدید مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان از مگاپروژه کیان

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان تاکید کرد؛ نگاه حاکمیتی به پیشرفت و راه اندازی بموقع مگا پتروشیمی کیان
فهرست