آگهی فوق در روز سه شنبه 10مرداد 1402 در روزنامه اطلاعات چاپ گردیده است .

منبع خبر:

فهرست